Erhvervs­grund­uddannel­ser (EGU)

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er en 2-årig uddannelse, som udbydes af Vejle Kommune og varetages af de to lokale produktionsskoler Datariet og Vejle Produktions- og Uddannelsescenter.

EGU er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb for dig under 30 år, som ikke umiddelbart kan gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse, men har lyst til at lære via en praktisk tilgang. EGU sigter mod at give direkte adgang til arbejdsmarkedet eller til en erhvervsuddannelse.

EGU er en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det betyder, at du får kvalifikationer, som kan bruges i enten et job eller i en erhvervsuddannelse. Hvis det ikke lykkes at finde job i direkte forlængelse af uddannelsen, har du ret til optagelse i a-kasse.

 • Hvem er målgruppen

  • Unge, som har indlæringsvanskeligheder

  • Unge, af anden etnisk baggrund med svage dansksproglige kompetencer

  • Unge, med personlige eller sociale problemer

  • Unge, som er skoletrætte

  • Ledige unge, som møder på Jobcenteret, og som har vanskeligt ved at få job og som på grund af problemer er droppet ud af andre uddannelser

  Der er tale om unge, som har motivationen for faglig og personlig udvikling, men som har brug for et individuelt tilrettelagte og støttende forløb, hvis de skal kunne gennemføre en uddannelse.

  Gennem EGU får de unge mulighed for at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, som de kan bruge, uanset om EGU fører til, at de får fast arbejde eller fortsætter i en uddannelse.

 • Indhold og varighed

  EGU-vejlederen tilrettelægger sammen med den unge en 2-årig fleksibel uddannelsesplan, der består af en blanding af skoleundervisning (min. 20 uger og maks. 40 uger) og praktik i en eller flere private eller offentlige virksomheder.

  EGU er tilrettelagt sådan, at uddannelsen er tilpasset den enkelte unges mål, interesser og evner.

  Praktik:
  Praktikdelen fylder mest i uddannelsen og har til formål at udvikle den unges praktiske færdigheder og viden om arbejdsmarkedet. Under praktiktiden får eleven elevløn. Lønnen kan enten være fastsat via overenskomst eller i protokollat
  for EGU-elever.

  Skoledel:
  Skoledelen skal give den unge både boglige og praktiske kundskaber og færdigheder. Samtidig skal skoledelen skabe forudsætninger for fortsat uddannelse. Under skoleophold får eleven skoleydelse efter den gældende takst.

  EGU varer normalt to år og er en fuldtidsuddannelse. Er det ikke muligt for den unge at arbejde på fuldtid i praktikken (fx pga. handicap), kan uddannelsen forlænges med det antal uger, der svarer til den nedsatte arbejdstid. De normale to års uddannelse kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik.

  For over 19-årige, der i forvejen har arbejdet mindst et halvt år på fuld tid, kan uddannelsen, hvis kriterierne herfor er opfyldt, forkortes til 18 måneder.

 • Spørgsmål og optagelse

  Som EGU-elev i Vejle skal man godkendes til uddannelsen af det lokale visitationsudvalg, der består
  af repræsentanter fra Jobcentret, UU Vejle og de to produktionsskoler.

  Det er den unges vejleder, rådgiver eller sagsbehandler, der indstiller den unge til uddannelsen. Der afholdes visitationsmøde én gang om måneden.

  Du skal kontakte UU Vejle for at blive indstillet til EGU.