Sammenhængende plan for vejledning

Sammenhængende plan for vejledningen i Vejle Kommune

Alle kommuner skal udarbejde en sammenhængende plan for de vejledningsaktiviteter der primært knytter sig til 8. og 9. årgang. Det skal være en plan der viser de indsatser og den undervisning, der er relateret til elevernes overgang til og valg af ungdomsuddannelse.

Den nationale målsætning i Danmark er at 90% skal tage en ungdomsuddannelse inden de fylder 25 år og 10 % skal have fodfæste på arbejdsmarkedet. Derudover har vi målsætningen om at 30% af de unge, der forlader grundskolens 9. og 10. klasse skal tage en erhvervsuddannelsen senest i 2025.

I Den kommunale Ungeindsat er der fokus på at lykkes med alle unge – i Vejle hedder det Vejles Unge Vejledning, som er en tæt og koordineret indsats mellem kommunens mange aktører – med én indgang for den unge. Vi er bevidst fysisk placeret på vores ”uddannelsesboulevard” hvor størsteparten af vores uddannelsesinstitutioner er.

Vi har store forventninger til at handlingsplanerne på hver enkelt skole der udarbejdes på baggrund af strategien Den gode Overgang yderligere vil styrke det arbejde vi sammen laver for at skabe en god og robust overgang for vores elever til vores ungdomsuddannelser og FGU.

Vejledningsplanens fokuspunkter

 • Overgangsstrategi - ”Den gode Overgang”

  Mange af de vejledningsindsatser der pågår på 8. og 9. klasse trin er fastlagt via lovgivningen og det lever Vejle Kommune naturligvis op til og det foregår i et tæt og koordineret samarbejde med vores Ungdomsuddannelsesinstitutioner.

  I Vejle har vi med implementeringsopstart august 2021 lavet en overgangsstrategi – ”Den gode Overgang”, som er gældende for alle vores kommunale skoler. Strategien er lavet, så der skal være handlingsplaner for hver enkelt skole på 3 områder:

  • Tema 1 er Vejledning, brobygning og erhvervspraktik.
  • Tema 2 er Uddannelsesparathed.
  • Tema 3 er Samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv, der fremmer den gode overgang

  Strategien er kommet i stand via et unikt samarbejde mellem forvaltning, skoler, UU og vores ungdomsuddannelsesinstitutioner.

  Se strategien

 • Særligt for Vejle

  I Vejle starter vi dog lang tid før, at eleverne kommer i 8. og 9. klasse.

  UU Vejle er ansvarlig for undervisningen i det obligatoriske emne Uddannelse og Job på alle kommunale skoler fra 4. – 9. årgang. Med overgangsstrategien sker det i tæt samarbejde med klassens lærere og hvor Karrierelæringsbegrebet er det didaktiske fundament for læringen.

  Vi har udarbejdet en inspirationsvideo til brug for skolens pædagogiske personale omkring dette begreb.

  • Gennem et nu flerårigt samarbejde med vores tekniske erhvervsuddannelsesinstitution Syddansk Erhvervsskole laver vi forløb for elever på 3. – 6. årgang – vi kalder Byg et Hus. Der løber over 4 år og lærere og elever arbejder på erhvervsskolen med praktiske og teoretiske ting i forbindelse med at opføre et hus i størrelsesforhold 1:100. Hjemme på skolen arbejder de med fagene, der knytter sig til opgaven, så de kan se sammenhængen mellem det praktikske og det teoretiske.
  • Et tilsvarende samarbejde er etableret med vores lokale merkantile ungdomsuddannelse Campus Vejle hvor vi arbejder med Byg en Bussiness.
  • Ligeledes er der udviklet et samarbejde med Social- og Sunhedsskolen et undervisningsfoløb der sætter fokus på, hvad det vil sige at arbejde og beskæftige sig med trivsel og velfærd i hverdagen. Byg trivsel og velfærd er bygget op, så elverne gradvist igennem forløb i 5. 6. 7. og 8.klasse øger deres kendskab til og viden om, hvordan hverdagen er for Poul og Tove Søndergaard, der bliver ramt af sygdommen demens.
  • Tema 3 i strategien skal styrke disse og nye andre forløb, så der bygges yderligere bro mellem grundskoler og erhvervsuddannelser til gavn for vores elever.

  Hver skole i Vejle har tilknyttet en UU-vejleder og en Uddannelse og Job vejleder fra UU Vejle.

  De forestår sammen med skolens ledelse udarbejdelse af den enkelte skoles handlingsplan i forbindelse med "Den gode Overgang".

  Det betyder blandt andet, at alle de forløb, der er obligatoriske er sikret en sammenhængende plan for både forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af de enkelte forløb.

 • 8. årgang

  På 8. årgang har vi udarbejdet et flowchart i forbindelse med arbejdet med uddannelses-parathedsvurderingen af eleverne. Her inddrages ud over eleven og forældre, UU-vejlederen, skolens ledelse og elevens lærer.

  • I 2020 indførte vi i Vejle obligatorisk erhvervspraktik for alle vores elever på 8. årgang. Der er udarbejdet materiale til skolerne, så vi sikrer, at eleverne er så velforberedte og motiverede for forløbet. Det er igen set ind i en karrierelæringstænkning, så der er fokus på mere end blot et forestående valg af ungdomsuddannelse.
  • Vi har en model for de obligatoriske Introduktionsforløb for alle elever på 8. årgang.De er på 2 forløb i 2 dage og den 5. dag er i Vejle helliget introduktion til erhvervsuddannelser. Vi er begunstiget af, at alle 3 erhvervsuddannelsesinstitutioner, ligger inden for en afstand af få hundrede meter – så der er lavet et koordineret samarbejde, så eleverne kort er introduceret for alle 3 institutioner og deres uddannelser.

  Alle disse forløb kører også med forløb af forberedelse, gennemførelse og efterbehandling, hvor både skole, UU-vejleder og Uddannelse og Job vejlederen er på opgaven med at skabe sammenhæng for eleverne.

 • 9. årgang

  • Eleverne tilbydes brobygning efter lovgivningen og i Vejle har vi en model, hvor der kan vælges forløb af 2 og/eller 3 dages varighed.
  • Alle disse forløb kører også med forløb af forberedelse, gennemførelse og efterbehandling hvor både skole, UU-vejleder og Uddannelse og Job vejlederen er på opgaven med at skabe sammenhæng for eleverne
  • En stor del af Vejles skoler har via deres skolebestyrelse valgt også at have eleverne på 9. årgang i erhvervspraktik.
 • 10. årgang

  Vejle har et 10. klassecenter – hvor alle elever fra hele kommunen går, hvis de vælger et kommunalt 10. klassestilbud. Skolen har stor fokus på udskolingen og overgangen til ungdomsuddannelse og har tætte samarbejder med alle vores uddannelsesinstitutioner. Herunder også om OSO opgaven.

  • Dertil kommer den obligatoriske brobygning af en uges varighed med besøg på to uddannelsesinstitutioner af 2 og 3 dages varighed. Disse forløb kører også med forløb af forberedelse, gennemførelse og efterbehandling, hvor både skole, UU-vejleder er på opgaven med at skabe sammenhæng for eleverne.
  • Skolen har også erhvervspraktik lagt ind i deres forløb.
 • Yderligere tiltag for udskolingseleverne

  • UU forestår i samarbejde med vores uddannelsesinstitutioner hvert år informationsmøder for elever og forældre for elever på 8. – 10. årgang.
  • Vi koordinerer med uddannelsesinstitutionerne deres informationsaftener og Åbent Hus arrangementer. Alt dette ligger på vores hjemmesider og vi informerer på Aula til både elever og forældre.
  • I efteråret afholder vi uddannelsesmessen "Ud i Fremtiden" for vores elever, der går på vores specialskoler/klasser.