Persondatapolitik

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle

Telefon: 76 81 00 00
Mail: post@vejle.dk

CVR-nr.: 29 18 99 00

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På mail: dpo.vejle@bechbruun.com
På telefon: 72 27 30 02
Via sikker post: https://dpo.bechbruun.com/vejle

Pr. brev:
DPO Vejle Kommune
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C

CVR nr.: 3853 8071

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til én eller flere af følgende formål:

  • At valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.
  • At unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.
  • At unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, som giver grundlag for beskæftigelse på det lokale og regionale arbejdsmarked, og som tillige kan give grundlag for at fortsætte i kompetencegivende uddannelse.
  • At unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifiktaioner som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Vejledningsloven, hvor af det fremgår:

Til brug for forvaltningen af den uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede lovgivning, herunder ved udarbejdelse af statistik, skal uddannelsesinstitutioner, kommunalbestyrelsen og andre myndigheder, der beskæftiger sig med uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede forhold, elektronisk indberette oplysninger på individniveau om unges uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status til et fælles datagrundlag i Undervisningsministeriet.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

☒  Almindelige personoplysninger

☒  CPR-nummer

Afhængig af de konkrete forhold kan vi behandle følgende personoplysninger:

☒  Følsomme personoplysninger

☒   Helbredsoplysninger

☐      Fagforeningsforhold

☒   Race eller etnisk baggrund

☐      Biometriske oplysninger

☒   Seksuelle forhold

☐      Genetiske oplysninger

☒  Oplysninger om strafbare forhold og domme, børne- og straffeattester mv.

☐   Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

☒ Andre offentlige myndigheder

☒ Databehandlere

☐  Eksterne rådgivere:

☒ Andre modtagere: Ungdomsuddannelsesinstitutioner

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:
 ☒ Nej               ☐ Ja

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Dette afsnit er kun udfyldt, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv.

Dine personoplysninger stammer fra Ungedatabasen og uddannelsesinstitutioner

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.

10. Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger:

  • Du har ret til indsigt i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
  • Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig
  • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.

11. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.

12. Klagevejledning

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk