Mission, vision, værdier og mål

Alle unge skal have en ungdomsuddannelse

Hos UU Vejle er det overordnede mål for alt hvad vi foretager os, at vejledningen sikrer, at alle unge på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Målet er skabt ud fra en mission og vision med den unge i centrum og en holdning om, at en ungdomsuddannelse er til gavn for den unge selv og samfundet generelt. 

Mission

Alle skal tage en ungdomsuddannelse til gavn for dem selv og samfundet

Vision

UU Vejle gør forskellen med unge i centrum

Værdigrundlag

UU Vejles værdigrundlag er - i en tid præget af foranderlighed - det faste holdepunkt, som forpligter enhver ansat i sin måde at løse opgaver på både udadtil og indadtil. Udadtil i forhold til de unge, forældre og andet netværk og indadtil i forhold til kolleger og alle andre samarbejdsparter.

Du kan læse mere om, hvad det konkret betyder i boksene herunder.

 • Mennesket i centrum

  Vores værdigrundlag baserer sig på et menneskesyn, der sætter det enkelte individ i centrum, og hvor vi møder den unge med respekt og anerkendelse. Vi har fokus på det hele menneske. Vi arbejder for, at den unge tager ansvar for egne bæredygtige beslutninger. Vi ser de unge med de potentialer og udviklingsmuligheder, de naturligt har, og vi støtter og vejleder dem på den baggrund i deres uddannelsesønsker.

  Det betyder, at
  · vi differentierer vejledningen
  · vi retter primært vejledningen mod unge med behov for en særlig vejledningsindsats
  · vi arbejder ud fra en systemisk tænkning

  Vores grundlæggende holdning er, at den gode dialog er en forudsætning for udvikling og samarbejde.

 • Åbenhed og dialog

  Vores grundlæggende holdning er, at den gode dialog er en forudsætning for udvikling og samarbejde.

  Det betyder, at
  · vi sikrer størst mulig åbenhed
  · vi er i tæt dialog med vores omgivelser
  · vi fremmer den konstruktive dialog, som skaber de gode processer
  · vi vægter en ærlig, troværdig og forståelig kommunikation
  · vi sikrer et højt informationsniveau

 • Professionalisme

  Vi tænker og handler professionelt, og vores arbejde hviler på et afklaret etisk grundlag.

  Det betyder, at
  · vi kræver at alle vejledere har en vejledningsfaglig uddannelse
  · vi sikrer alle ansatte gode efter- og videreuddannelsesmuligheder
  · vi arbejder løbende med kvalitetssikring og evaluering af vores opgaver
  · vi sikrer en god og grundig introduktion af nye medarbejder

 • Udvikling

  UU Vejle er åben for, søger og afprøver nye muligheder i opgaveløsningen.

  Det betyder, at
  · vi til stadighed redefinerer vores organisation, mål og strategier
  · vi sætter fokus på metodeudvikling
  · vi prioriterer udvikling af teamsamarbejde og ledelse højt

 • Sundhed og trivsel

  Vi tænker på sundhed og trivsel for vores brugere og personale.

  Det betyder, at
  · vi har en personalepolitik som er familievenlig med fleksibilitet i arbejdstiden
  · vi sikrer os at vores medarbejdere har indflydelse på deres arbejdssituation i en demokratisk dialog
  · vi laver sociale arrangementer for personale
  · vi mener, at et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at man kan løse sine opgaver optimalt
  · vi anerkender, at sundhed og trivsel er en forudsætning for, at mennesker kan fungere i deres dagligdag
  · vi siger det højt, hvis vi er bekymrede
  · vi sørger for at vores samtalerum til vejledningssamtaler er indbydende og venlige

 • Mål

  Vejledningen sikrer, at alle unge på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Det betyder, at
  · vi samarbejder med grundskolerne omkring elevernes uddannelsesparathed og sikrer, at langt størstedelen fortsætter i ungdomsuddannelse efter endt grundskole
  · vi vejleder med fokus på at begrænse frafald og omvalg på ungdomsuddannelserne
  · vi bestræber os på, at de unge selv er i stand til at søge information om uddannelse og erhverv - herunder at de benytter eVejledningen

  Vejledningen er differentieret og retter sig mod unge med særlige vejledningsbehov.

  Det betyder at
  · vi indgår i et tæt samarbejde med grundskolen for at klarlægge de unges vejledningsbehov
  · vi inddrager den unge, dennes forældre og andre i den unges netværk i vejledningsprocessen
  · vi retter vejledningen mod den enkeltes interesserer, ressourcer, potentialer og muligheder

  UU Vejle tager ansvar i netværkssamarbejdet.

  Det betyder at
  · vi er netværkslokomotiv i samarbejdet med den unge og dennes nære netværk
  · vi er en aktiv aktør i samarbejdet med grundskolen, ungdomsuddannelsesinstitutioner, kommunale institutioner og andre relevante samarbejdsparter
  · vi bestræber os på, at vores målgruppe og samarbejdsparter oplever en anerkendende og respektfuld relation

  Dagligdagen i UU Vejle er præget af kvalitet og arbejdsglæde.

  Det betyder at
  · vi afprøver nye vejledningsmetoder og deltager i nationale og internationale udviklingstiltag på vejledningsområdet
  · vi prioriterer udviklingen af teamsamarbejde og differentieret ledelse
  · vi sikrer os at arbejdspladsen er præget af tillid og et højt informationsniveau. I al kommunikation vægter vi dialog, åbenhed og ærlighed