Stu, sær­lig til­rette­lagt ungdoms­ud­dan­nel­se

Stu er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge, der af fysiske eller psykiske årsager ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse - heller ikke med specialpædagogisk støtte.

Oplysninger om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (stu)

 • Hvad er stu?

  Stu betyder, at det er en særligt tilrettelagt uddannelse som er planlagt ud fra, hvad du kan og hvad du gerne vil lære.

  Uddannelsen varer 3 år.
  Det, du gerne vil, bliver lavet til mål for uddannelsen, og det er dem du skal arbejde på at nå.

  Formålet er at udvikle dine kompetencer ud fra hvad du gerne vil lære og lære færdigheder, så du kan få en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. 

  Uddannelsen er gratis for dig. Uddannelsen er ikke SU berettiget, men du kan under uddannelsen modtage uddannelseshjælp, førtidspension, hvis du i øvrigt er berettiget til dette efter de gældende regler og er over 18 år.

 • Hvem kan få en stu?

  Stu er for dig, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv ikke, hvis du får bevilget specialpædagogisk støtte.

  Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for, at du er i målgruppen for stu. 

  Du kan få tilbuddet om stu efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning (10.-11. klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil du fylder 25 år.

 • Hvordan får du en stu i Vejle Kommune?

  Du skal snakke med din UU-vejleder, der skal vurderer, om du i første omgang er i målgruppen.

  Hvis du er i målgruppen, skal der laves indstilling til stu visitationsudvalget. Det beslutter, om du skal tilbydes en stu.

  I samarbejde med dig og eventuelt dine forældre (altid, hvis du er under 18 år) laver din UU-vejleder stu indstillingen og indhenter relevante papirer.

  Du og din UU-vejleder beskriver i stu indstillingen dine forventninger til uddannelsen, dine faglige kompetencer, kognitive forhold, diagnose, særlige behov, sociale forhold, sociale og personlige kompetencer, erfaring med praktik mv.

  I taler om, hvilke stu uddannelsessteder, der passer godt til dig. Her besøger du flere relevante steder.

  Som udgangspunkt skal du have mulighed for at vælge mellem flere forskellige tilbud og din UU-vejleder taler med dig om, hvilken valgmulighed, der er den bedste for dig. Hvor du kommer til at tage din stu, afhænger af dine støttebehov, dine ønsker og visitationsudvalgets vurdering.

  Hvis du har brug for et ekstraordinært tilbud kan det være, at du kun kan få et tilbud.

  Det kan for eksempel handle om at der kun er et uddannelsessted, der matcher dine behov uden, at det indebærer en urimelig lang befordrings- eller ventetid for dig. I denne individuelle og konkrete vurdering indgår både faglige og økonomiske hensyn.

  Hvis du er utilfreds med visitationsudvalgets afgørelse over målgruppevurdering, tilbud om stu uddannelsessted, har du mulighed for at kontakte Klagenævnet for Specialundervisning:

  Link til Klagenævnet for Specialundervisning

 • Visitationsudvalg i Vejle Kommune

  Vejle Kommunes visitationsudvalg til stu består af repræsentanter fra:


  Uddannelse & Læring (formand for udvalget)

  Ungdommens Uddannelsesvejledning

  Tværgående Center for Børn og Unge (TCBU)

  Familieafdelingen

  Den Kommunale Ungeindsats

  Jobcenter Vejle

  Myndighedsafdelingen

  Fagpersoner fra forskellige forvaltninger.

  Der foretages løbende visitation.

 • Dit uddannelsesforløb

  Inden du starter, laver du og din UU-vejleder en plan (forløbsplan).

  Forløbsplanen beskriver, hvad du skal arbejde med og have støtte til.

  Stu uddannelsesstedet og  din UU-vejleder arbejder sammen med dig om, at du bliver støttet ud fra aftalte punkter i din forløbsplan. 

  Der er opfølgning på 1. år omkring 12 uger efter start for at sikre, at din uddannelse går som aftalt. 

  Lige inden 1. år er gået, har du en opfølgning (revidering),hvor I taler om, hvordan det går. 

  Der bliver løbende fulgt op på, hvordan det går.

  Du er altid velkommen til at tage dine forældre eller en anden med, som du er tryg ved.

  Hvis der opstår udfordringer i samarbejdet undervejs i dit forløb, taler du med din UU-vejleder og uddannelsesstedet om det, så I kan få løst dem.

  Kvalitetsaftale: Vejle Kommune har en overordnet kvalitetsaftale med dit stu uddannelsessted, hvor opgaverne er beskrevet.     

  1. januar 2025 skal alle stu uddannelsessteder være registreret i Undervisningsministeriets portal over stu uddannelsessteder.

 • Videre efter stu?

  Når du nærmer dig afslutningen af din stu, er der et tæt samarbejde mellem dig, din UU- vejleder, stu stedet, Jobcentret og Myndighedsafdelingen.

  Jobcenter og Myndighedsafdelingen deltager i møderne, hvis det er relevant, og forholder sig altid til de forhold, der ligger i deres regi. På møderne taler vi om, hvad du skal leve af, hvad du skal lave og om du skal have støtte.

  Ved afslutning af stu'en får du udleveret et uddannelsesbevis, der indeholder en beskrivelse af de mål, du har opnået og udviklingen af dine kompetencer under stu.

  Stu er ikke adgangsgivende til andre uddannelser.